Eng |
:: 關於話劇團・蒙德揚博士
蒙德揚博士

現職:
信興集團主席兼行政總裁
藍十字(亞太)保險有限公司董事

現時之社會服務及公職:
香港大學校董會成員
香港大學教研發展基金董事
香港業餘游泳總會副會長
職業安全健康局委員
香港業餘田徑總會副會長
香港日本文化協會會長